ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


ผลการเจรจาและข้อเรียกร้องประจำปี 2556

  สรุปผลการเจราจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 1

    วันที่ 6 พ.ย. 56 เจรจานัดแรก เริ่มเจรจาเวลา 14.00 น. และยุติการเจรจาเวลา 15.30 น. เป็นการชี้แจงข้อเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารทราบ บรรยากาศเป็นไปด้วยดี มีการนัดเจรจาครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ 11 พ.ย.56 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)

                                  สรุปผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 2

  วันที่ 11 พ.ย. 56 เจรจาครั้งที่ 2 เริ่มเจรจาเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ผู้บริหารจะนำข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ไปหารือกับฝ่ายบริหารระดับสูง การเจรจาครั้งต่อไปยังไม่ได้กำหนดวัน เวลาในการเจรจา หากมีความเคลื่อนไหวจะแจ้งให้ทราบต่อไป

      สรุปผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 3

     วันที่ 18 พ.ย.56 เจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 3 เริ่มเจรจาเวลา

14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยดี แต่ยัง

ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

สรุปผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 4

      วันที่ 22 พ.ย. 56 เจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 4 เริ่มเจรจาเวลา

ช่วงแรกเวลา10.00 น.ช่วงสองเวลา13.30 น.ยุติการเจรจาเวลา

16.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

  วันที่ 22 พ.ย.56 เวลา 17.00 น. คณะกรรมการสหภาพฯ ชี้แจง

ความคืบหน้าผลการเจรจาข้อเรียกร้องให้สมาชิกทราบ ณ

บริเวณสนามหญ้าหน้าที่ทำการสหภาพฯ 

สรุปผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 5

     วันที่ 25 พ.ย.56 เจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 5 เริ่มเจรจาเวลา

14.00 น. ยุติการเจรจาเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

บรรยากาศเป็นไปด้วยดี แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

สรุปผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 6

    วันที่ 28 พ.ย. 56 เจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 6 เริ่มเจรจาเวลา

14.00 น. ยุติการเจรจาเวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

บรรยากาศเป็นไปด้วยดี  แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

สรุปผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 7

     วันที่ 30 พ.ย. 56 เจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 7 เวลา

09.30 -16.00 น. เป็นการแยกฝ่ายหารือเพื่อกำหนดแนวทางที่จะ

ไปคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

 สรุปผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 8

    วันที่ 4 ธ.ค.56 เจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 8 เริ่มเจรจาเวลา 13.30 น.

ยุติการเจรจาเวลา 16.30 น. บรรยากาศเป็นไปด้วยดีและมีความคืบหน้าในการ

เจรจา

สรุปผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 9

     วันที่ 6 ธ.ค. 56 เจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 9 เริ่มเจรจาเวลา 15.00 น.

ยุติการเจรจาเวลา 16.30 น. ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

สรุปผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 10

        วันที่  11 ธ.ค.56 เจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 10 เริ่มเจรจาเวลา

14.00 น.ยุติการเจรจาเวลา 15.30 น. ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

สรุปผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 11

     วันที่ 14 ธ.ค.56 เจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 11 เริ่มเวลา 10.00 น.และ

13.00 น. ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

สรุปผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 12

       วันที่ 17 ธ.ค.56 เจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 12 เริ่มเวลา 11.00 น.และ 13.00 น. มีความคืบหน้าในการเจรจาบางส่วน

สรุปผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 13

          วันที่ 21 ธ.ค. 56 เจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 13 เวลา 11.00 น. ผลการเจรจา ฝ่ายบริหาร ขอให้สหภาพฯ ทบทวนเปอร์เซ็นการขึ้นเงินเดือน เนื่องจากสภาพสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปัจจุบัน โดยขอให้ทบทวนที่อัตรา 6-7-8% หากจบข้อนี้ได้จะนำไปสู่ข้อตกลงฯในที่สุด

      สหภาพฯ ขอให้บริษัทฯคงอัตราการขึ้นเงินประจำปีในอัตราเดิมคือ8-9-10% เพื่อให้สอดคล้องกับผลกำไรที่มีแนวโน้มดีขึ้นในปีนี้ และขอให้ฝ่ายบริหารปรับอัตราเงินสะสมเป็น 6%โดยยินดีลดโบนัสพิเศษ 1%

       ยุติการเจรจาเวลา 15.30 น.

สรุปผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 14

       สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คและบริษัทไทยคาร์บอนแบล็คจำกัด(มหาชน) ได้สิ้นสุดการเจรจาข้อเรียกร้องแล้วรวม 14 ครั้งเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.56 เวลาประมาณ 21.00 น. นำมาซึ่งข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยมีสมาชิกมาให้กำลังใจคณะกรรมการอย่างมากมาย สรุป ได้โบนัส 131 วัน และโบนัสพิเศษ 0.5 %ของเงินเดือน เงินขึ้นคงเดิมที่8-9-10% ส่วนข้อตกลงอื่นคงเดิม ข้อตกลงมีอายุ 1 ปีนับแต่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.57

ภาพการยื่นข้อเรียกร้องของคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯและสมาชิก

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.56     

 

คณะกรรมการสหภาพฯสักการะพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคล

คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันยื่นข้อเรียกร้องต่อฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการสหภาพฯประชุมหารือหลังยื่นข้อเรียกร้อง

ชี้แจงรายละเอียดข้อเรียกร้องให้สมาชิกทราบ

 

         ข้อเรียกร้องประจำปี 2556 ของสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่          Requirement.doc

รายชื่อผู้แทนเจรจา ดาวน์โหลดที่นี่Document_.doc

 

 

 
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เจรจาข้อเรียกร้องปี2564
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง2563
คาราวานเที่ยวไทย ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่3
Birla Union Group
การเจรจาข้อเรียกร้องปี2561
ประชุมใหญ่สหภาพปี2561
แรลลี่เบอร์ล่า 2018
จัดสัมมนาประกันสังคม
วันแรงงานปี 2560
ประชุมใหญ่สหภาพฯ
งานวันเด็กปี2552
สุพจน์ จารุวรรณบำรุง
สัมมนาประกันสังคม
ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน article
สัมมนาสมาชิกครั้งที่2/2558
รอบรู้คู่เกษียณ
ขอร่วมไว้อาลัย
ประชุมใหญ่
สรุปการระดมความคิดเห็นจากสมาชิก
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2551
สหภาพฯร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี2558
ภาพกิจกรรมวันสตรีสากล2558
ขอเชิญบริจาคโลหิต
วันสตรีสากลปี2558
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ข้อเรียกร้องประจำปี 2557
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วันเด็กแห่งชาติประจำปี2557
ภาพกิจกรรมเสวนาของสหภาพฯและสหกรณ์
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556
กิจกรรมวันเด็กปี2556
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
การเจรจาข้อเรียกร้องสร.ไทยคาร์บอนแบล็ค
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 31/2555
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาสหภาพฯ ครั้งที่2/2555
วันแรงงานแห่งชาติปี 2555
วันสตรีสากล2555
ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์
งานเลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษาสหภาพฯ เกษียณอายุ
วันเด็กประจำปี 2555
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัย
ภาพการประชุมใหญ่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่และสมัครกรรมการ
วันแรงงานปี 2554
บอกเล่าเก้าสิบในรอบเดิอน
วันสตรีสากล 8 มีนาคม 54
งานเกษียณอายุพนักงานประจำปี 2553
สหภาพฯ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ ที่ทำการสหภาพฯ
สวัสดีปีใหม่ 2554 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ขอให้ทุกท่านมีความสุข
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2/2553
ภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 29/2553
ขอไว้อาลัย..
วันกรรมกรสากลประจำปี 2553
ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ
วันสตรีสากล
สหภาพแรงงานฯมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสหภาพแรงงานคืนแก่สมาชิกที่เกษียณอายุงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณอายุ
งานกิจกรรมวันเด็กปี2553
สวัสดีปีใหม่
บรรลุข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย/ข้อตกลง 1 ปี
บันทึกข้อตกลงฯ
สหภาพฯ ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสรฯชุดใหม่/ภาพการประชุมใหญ่
สหภาพฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2
บริจาคโลหิตประจำปี 2559
น้อมรำลึกครบรอบ 365 วัน
เลี้ยงส่งพนักงานเกษียณอายุCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org