ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletวันแรงงานแห่งชาติ2567
bulletสัมมนาเชิงปฏิบัติการ2567
bulletสัมมนาร่วมสหภาพ.สหกรณ์ 2566
bulletวันแรงงานแห่งชาติ2566
bulletสัมมนาร่วมสหกรณ์.สหภาพ 2565
bulletวันแรงงานแห่งชาติปี2565
bulletสัมมนาตัวแทนแผนก ครั้งที่1.2565
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


ยุติข้อพิพาทแรงงาน

  ด้วยอายุสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค กับบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม  2565 สหภาพแรงงานฯ จึงขอยื่นข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างรวม 9 ข้อ เมื่อวันจันทร์ฺที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.09 น. โดยมีสมาชิกร่วมกันยื่นข้อเรียกร้องโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าตึกบริหาร โดยคุณอติกานต์ ปิ่นสุข ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มารับข้อเรียกร้องดังกล่าว

          บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง >>>Agreement Record 2565.pdf

          วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00-24.00 น. ผลการเจรจาสามารถตกลงกันได้ โดยการปรับค่าจ้างประจำปีและจ่ายโบนัสตามข้อตกลงเดิม 131 วัน บวกเงินเพิ่มพิเศษ 45,000  บาท บริษัทฯ ตกลงปรับค่าครองชีพเป็นค่าจ้าง และจัดทำข้อตกลงสภาพการจ้างที่มีอายุ 1 ปี

    วันที่ 16 มกราคม 2566 สหภาพแรงงานฯ ประกาศจัดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามหญ้าหน้าที่ทำการสหภาพฯ โดยได้ทำหนังสือแจ้งกำหนดการวันเวลาและสถานที่แก่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง บริษัทฯและสมาชิก  วันที่ 17  มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. การประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเสียงการนัดหยุดงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงานฯ   การขอมติจากสมาชิกลงคะแนนเห็นชอบนัดหยุดงาน 148 เสียง บัตรเสีย 2 ใบ มีสมาชิกลงทะเบียน 150 คนจากสมาชิก 181 คน

       ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ครั้งที่ 2 ระหว่างบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) และสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ยังไม่สามารถตกลงกันได้  นัดไกล่เกลี่ยครั้งถัดไป วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

        ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ครั้งที่ 1 ระหว่างบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) และสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ในวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ยังไม่สามารถตกลงกันได้  นัดไกล่เกลี่ยครั้งที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2566

       ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 19 >>>> ภายหลังจากที่สหภาพแรงงานฯ ได้แจ้งข้อพิพาทแรงงานแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 บริษัทฯ ได้ขอนัดเจรจาครั้งที่ 19 ในวันที่ 10 มกราคม 2566 แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ และเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานต่อไป

       ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 18 >>>เจรจาครั้งที่ 18 วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา และสหภาพแรงงานฯ ได้ขอยุติการเจรจาเมื่อเวลา 15.30 น.เพื่อแจ้งข้อพิพาทแรงงานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงงานจังหวัดอ่างทอง รายละเอียดในหนังสือส.ท.บ.001/2566>>>Document

       ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 17 >>> เจรจาครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา 

      ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 16 >>>Union Negotation 16

      ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 15 >>> Union Negotation 15

     ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 14>>>Union Negotation 14

     ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 13 >>>Union Negotation 13

     ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 12 >>> Union Negotiation 12

     ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 11 >>>Union Negotiation 11

    ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 10 >>>Union Negotiation 10

   ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 9 >>> วันที่ 8 ธ.ค.65 บริษัทฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องแก่สหภาพแรงงานฯ จำนวน 10 ข้อ และสหภาพแรงงานฯ ได้แจ้งรายชื่อผู้แทนเจรจาฝ่ายลูกจ้างและนัดเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 ธ.ค.65 เวลา 09.00 น. และผลการเจรจาครั้งที่ 9 ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้  จึงขอเลื่อนการเจรจาเป็นครั้งที่ 10 ในวันที่ 9 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น. พร้อมกับผู้แทนเจรจาฝ่ายลูกจ้างเพื่อเจรจาข้อเรียกร้องของ บริษัทฯ 

   ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 8 >>>Union Negotiation 8

  ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 7 >>>Union Negotiation 7

  ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 6 >>>Union Negotiation 6

    ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 5 >>>Union Negotiation 5

   ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 4 >>>Union Negotiation 4

   ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 3>>>Union Negotiation3 

  ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 2 >>>Union Negotiation 2

 ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 1 >>>Union Negotiation 1

ข้อเรียกร้องประจำปี 2565 >>>Document     

 

 

 
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เจรจาข้อเรียกร้องปี2566
ประชุมใหญ่2566
บันทึกข้อตกลงปี2564
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง2563
คาราวานเที่ยวไทย ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่3
Birla Union Group
การเจรจาข้อเรียกร้องปี2561
ประชุมใหญ่สหภาพปี2561
แรลลี่เบอร์ล่า 2018
จัดสัมมนาประกันสังคม
วันแรงงานปี 2560
ประชุมใหญ่สหภาพฯ
งานวันเด็กปี2552
สุพจน์ จารุวรรณบำรุง
สัมมนาประกันสังคม
ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน article
สัมมนาสมาชิกครั้งที่2/2558
รอบรู้คู่เกษียณ
ขอร่วมไว้อาลัย
ประชุมใหญ่
สรุปการระดมความคิดเห็นจากสมาชิก
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2551
สหภาพฯร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี2558
ภาพกิจกรรมวันสตรีสากล2558
ขอเชิญบริจาคโลหิต
วันสตรีสากลปี2558
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ข้อเรียกร้องประจำปี 2557
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วันเด็กแห่งชาติประจำปี2557
ผลการเจรจาและข้อเรียกร้องประจำปี 2556
ภาพกิจกรรมเสวนาของสหภาพฯและสหกรณ์
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556
กิจกรรมวันเด็กปี2556
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
การเจรจาข้อเรียกร้องสร.ไทยคาร์บอนแบล็ค
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 31/2555
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาสหภาพฯ ครั้งที่2/2555
วันแรงงานแห่งชาติปี 2555
วันสตรีสากล2555
ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์
งานเลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษาสหภาพฯ เกษียณอายุ
วันเด็กประจำปี 2555
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัย
ภาพการประชุมใหญ่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่และสมัครกรรมการ
วันแรงงานปี 2554
บอกเล่าเก้าสิบในรอบเดิอน
วันสตรีสากล 8 มีนาคม 54
งานเกษียณอายุพนักงานประจำปี 2553
สหภาพฯ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ ที่ทำการสหภาพฯ
สวัสดีปีใหม่ 2554 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ขอให้ทุกท่านมีความสุข
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2/2553
ภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 29/2553
ขอไว้อาลัย..
วันกรรมกรสากลประจำปี 2553
ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ
วันสตรีสากล
สหภาพแรงงานฯมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสหภาพแรงงานคืนแก่สมาชิกที่เกษียณอายุงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณอายุ
งานกิจกรรมวันเด็กปี2553
สวัสดีปีใหม่
บรรลุข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย/ข้อตกลง 1 ปี
บันทึกข้อตกลงฯ
สหภาพฯ ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสรฯชุดใหม่/ภาพการประชุมใหญ่
สหภาพฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2
บริจาคโลหิตประจำปี 2559
น้อมรำลึกครบรอบ 365 วัน
เลี้ยงส่งพนักงานเกษียณอายุCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org