ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletบรรยากาศเบอร์ล่าแรลลี่ 2009
bulletบรรยากาศแรลลี่เบอร์ล่าสัมพันธ์ 2008
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด

ว่าด้วยการประชุมใหญ่ 2545.pdf

ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินสด 2552.pdf

ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ พ_ศ_2559.pdf

ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 2558.pdf

ว่าด้วยการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ 2545.pdf

ว่าด้วยการลาสำหรับพนักงานและลูกจ้างสหกรณ์ 2545.pdf

ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก ครอบครัวสมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 2558.pdf

ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 2546.pdf

ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 2552.pdf

ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก 2552.pdf

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ_ศ_2559.pdf

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2.pdf

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3.pdf

ว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ 2551.pdf

ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิกและขาดจากสมาชิกภาพ 2551.pdf

ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 2550.pdf

ว่าด้วยพนักงานและลูกจ้าง พ_ศ_2556.pdf

ว่าด้วยวินัย,บทลงโทษทางวินัยและการร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์.pdf

ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ_ศ_2559.pdf

ว่าด้วยสวัสดิการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 2555.pdf

ว่าด้วยหุ้น 2560 .pdf

ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและพนักงานอื่น 2552.pdf

ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ_ศ_2559.pdf
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คจำกัด

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31/2562
คำสั่งสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 2/62 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล
ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2561
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30/2561
ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561
เงินฝากเกษียณสุข
ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - เมษายน 2561
คู่มือสมาชิก การถือหุ้น การกู้เงิน และสวัสดิการ
ประกาศ เรื่อง ขยายวงเงินกู้สามัญและปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
ประกาศ เรื่อง เปิดบริการเงินกู้โครงการเงินกู้สามัญระยะสั้น
ประกาศ เรื่อง งดรับซื้อหุ้นพิเศษเพื่อการออมทรัพย์ของสมาชิก
สวัสดิการสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด เรื่อง เปิดรับสมาชิกสมทบ
ประกาศ เรื่อง การขยายงวดชำระหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก (เงินกู้สามัญ)
มอบเงินสวัสดิการช่วยสมาชิก กรณีครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 2558
ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด article
งานครบรอบ 25 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
รับปรึกษาปัญหาทางการเงิน
สหกรณ์เปิดให้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
เปิดให้บุคคลในครอบครัวสมาชิกมีสิทธิ์ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนดจัดโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อการซื้อรถยนต์ article
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โครงการสวัสดิการเพื่อการซื้อรถจักรยานยนต์
การคำนวนเงินปันผลและคำนวนดอกเบี้ยเงินกู้
โครงการเงินฝากเพื่อการเกษียณCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org