ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


การคำนวนเงินปันผลและคำนวนดอกเบี้ยเงินกู้

วิธีคิดเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด

www.coopyala.com/main/images/infor/2560/calculation-benefit.pdf

 

เงินกู้พิเศษ  (คิดเป็นจำนวนวัน)

 

ยอดเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ x จำนวนวัน /365  =  ดอกเบี้ยเงินกู้

ตัวอย่าง  นาย ก.  มียอดเงินกู้คงเหลือ  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2561  จำนวนเงิน  500,000  บาท

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  5.25  ต่อปี    ในเดือนกรกฎาคม  2561  นาย ก.  จะต้องจ่ายดอกเบี้ยดังนี้

500,000  x  5.25%  x 31/365  =  2,229 (ดอกเบี้ยเงินกู้)

เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ยอดเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ x จำนวนวัน / 365 =  ดอกเบี้ยเงินกู้  

1,500,000 x 5.75% x31 /365  =  7,325  บาท  (ดอกเบี้ยเงินกู้)

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คจำกัด

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31/2562
ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2561
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30/2561
ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561
เงินฝากเกษียณสุข
ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - เมษายน 2561
คู่มือสมาชิก การถือหุ้น การกู้เงิน และสวัสดิการ
ประกาศ เรื่อง ขยายวงเงินกู้สามัญและปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
ประกาศ เรื่อง เปิดบริการเงินกู้โครงการเงินกู้สามัญระยะสั้น
ประกาศ เรื่อง งดรับซื้อหุ้นพิเศษเพื่อการออมทรัพย์ของสมาชิก
สวัสดิการสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด เรื่อง เปิดรับสมาชิกสมทบ
ประกาศ เรื่อง การขยายงวดชำระหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก (เงินกู้สามัญ)
มอบเงินสวัสดิการช่วยสมาชิก กรณีครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 2558
ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด article
งานครบรอบ 25 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
รับปรึกษาปัญหาทางการเงิน
สหกรณ์เปิดให้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
เปิดให้บุคคลในครอบครัวสมาชิกมีสิทธิ์ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนดจัดโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อการซื้อรถยนต์ article
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โครงการสวัสดิการเพื่อการซื้อรถจักรยานยนต์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
โครงการเงินฝากเพื่อการเกษียณCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org