ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ

      สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คและสหภาพแรงงานไทยเรยอน ร่วมกันยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อกดดันให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98   โดยนายสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ ได้อ่านแถลงการณ์ เรื่อง ทำไมต้องให้รัฐรับสัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 08.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยนายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมข้าราชการรับมอบหนังสือดังกล่าว 

 

แถลงการณ์
เรื่อง ทำไมต้องให้รัฐรับสัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98
 
            ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 45 ประเทศที่เป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในปี พ.ศ.2462 ซึ่งเป็นเวลานานถึง 91 ปี (2553) และมีสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศถึง 181 ประเทศ ILO ได้กำหนดให้สมาชิกทั้ง 181 ประเทศลงนามสัตยาบันอนุสัญญาหลัก 8 ฉบับด้วยกัน คือ ฉบับที่ 29 อนุสัญญาว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473 ฉบับที่ 87 อนุสัญญาว่าด้วยการเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน พ.ศ.2491 ฉบับที่ 98 อนุสัญญาว่าด้วยปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง พ.ศ.2492 ฉบับที่ 100 อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันสำหรับคนงานชายและหญิง ซึ่งทำงานที่มีค่าเท่ากัน พ.ศ.2494 ฉบับที่ 105 อนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ.2500 ฉบับที่ 111 อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ พ.ศ.2501 ฉบับที่ 138 อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่ให้จ้างงานได้ พ.ศ.2516 และฉบับที่ 182 อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ.2542
                รัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO  อนุสัญญาหลัก 5 ฉบับจากอนุสัญญาหลัก   8 ฉบับ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 29,100,105,138 และ 182 แต่ยังไม่ให้สัตยาบันอีก 3 ฉบับ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 87,98,และ 111 องค์กรแรงงานมีการเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยเพื่อลงนามให้สัตยาบันหรือรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 มายาวนานถึง 21 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 จนถึง พ.ศ.2552 โดยยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลทุกวันที่ 1 พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติ
                สหภาพแรงงานไทยเรยอน สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คในฐานะองค์กรของแรงงานในจังหวัดอ่างทอง เห็นสมควรที่รัฐบาลไทยได้ลงนามสัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวกันและการร่วมเจรจาต่อรองอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย ทุกสาขาอาชีพให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ลดช่องว่างทางสังคมชนชั้นและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนที่ 11 เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคมตามมาตรา 64 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะทั้งนี้ตามที่กฎหมาย บัญญัติ
                ในปีพ.ศ.2553 นี้ ครบรอบ 62 ปีของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว พ.ศ.2491 ในการตั้งสหภาพแรงงานของปวงชนชาวไทยทุกสายอาชีพและครบรอบ 61 ปีของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง พ.ศ.2492 จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลผ่านนายวิศว  ศะศิสมิต   ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   เพื่อให้รัฐบาลได้ลงนามให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 โดยเร่งด่วนต่อไปอันจะนำมาซึ่งให้เกิดความสงบสุข ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมของประเทศไทย
 
                              สหภาพแรงงานไทยเรยอน และ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
20 เมษายน 2553

 
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เจรจาข้อเรียกร้องปี2564
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง2563
คาราวานเที่ยวไทย ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่3
Birla Union Group
การเจรจาข้อเรียกร้องปี2561
ประชุมใหญ่สหภาพปี2561
แรลลี่เบอร์ล่า 2018
จัดสัมมนาประกันสังคม
วันแรงงานปี 2560
ประชุมใหญ่สหภาพฯ
งานวันเด็กปี2552
สุพจน์ จารุวรรณบำรุง
สัมมนาประกันสังคม
ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน article
สัมมนาสมาชิกครั้งที่2/2558
รอบรู้คู่เกษียณ
ขอร่วมไว้อาลัย
ประชุมใหญ่
สรุปการระดมความคิดเห็นจากสมาชิก
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2551
สหภาพฯร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี2558
ภาพกิจกรรมวันสตรีสากล2558
ขอเชิญบริจาคโลหิต
วันสตรีสากลปี2558
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ข้อเรียกร้องประจำปี 2557
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วันเด็กแห่งชาติประจำปี2557
ผลการเจรจาและข้อเรียกร้องประจำปี 2556
ภาพกิจกรรมเสวนาของสหภาพฯและสหกรณ์
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556
กิจกรรมวันเด็กปี2556
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
การเจรจาข้อเรียกร้องสร.ไทยคาร์บอนแบล็ค
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 31/2555
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาสหภาพฯ ครั้งที่2/2555
วันแรงงานแห่งชาติปี 2555
วันสตรีสากล2555
ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์
งานเลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษาสหภาพฯ เกษียณอายุ
วันเด็กประจำปี 2555
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัย
ภาพการประชุมใหญ่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่และสมัครกรรมการ
วันแรงงานปี 2554
บอกเล่าเก้าสิบในรอบเดิอน
วันสตรีสากล 8 มีนาคม 54
งานเกษียณอายุพนักงานประจำปี 2553
สหภาพฯ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ ที่ทำการสหภาพฯ
สวัสดีปีใหม่ 2554 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ขอให้ทุกท่านมีความสุข
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2/2553
ภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 29/2553
ขอไว้อาลัย..
วันกรรมกรสากลประจำปี 2553
วันสตรีสากล
สหภาพแรงงานฯมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสหภาพแรงงานคืนแก่สมาชิกที่เกษียณอายุงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณอายุ
งานกิจกรรมวันเด็กปี2553
สวัสดีปีใหม่
บรรลุข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย/ข้อตกลง 1 ปี
บันทึกข้อตกลงฯ
สหภาพฯ ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสรฯชุดใหม่/ภาพการประชุมใหญ่
สหภาพฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2
บริจาคโลหิตประจำปี 2559
น้อมรำลึกครบรอบ 365 วัน
เลี้ยงส่งพนักงานเกษียณอายุCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org