ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


บันทึกข้อตกลงฯ

        ตามที่สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค  ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท

ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน 2552  และได้เจรจา

นัดแรกในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 และสามารถตกลงกันได้  เมื่อวันที่ 21

พฤศจิกายน 2552 รวมการเจรจา3 ครั้ง  รายละเอียดข้อตกลฯ มีดังนี้

บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ระหว่างบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)
กับ
สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
 
                                  เขียนที่ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)
 
วันที่ 21 พฤศจิกายน   2552
 
            ตามที่ได้มีการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ระหว่างผู้แทนบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) กับ ผู้แทนของสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ตามข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานที่ ส.ท.บ. 093/2552 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายตามลายมือชื่อท้ายข้อตกลงนี้ ได้เจรจาด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและทั้งสองฝ่ายสามารถ        ตกลงกันได้ด้วยความสมานฉันท์ และเห็นพ้องต้องกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1. เงินโบนัส
          ให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานบริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินพิเศษ (Special Allowance) ในอัตรา 1 % ของค่าจ้างแต่ละคนโดยใช้ฐานของค่าจ้างมูลฐานในเดือนมกราคม 2553 และจ่ายพร้อมกับเงินเดือนเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน เริ่มเดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 2. อัตราเงินสะสมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
            บริษัทฯ ตกลงแก้ไขเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนฯ กรณีที่สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพในทุกกรณี สมาชิกจะได้เงินสมทบของนายจ้างรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิเต็ม 100 เปอร์เซ็น
            อนึ่ง อัตราเงินสมทบให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ข้อ 3. การจ้างงาน
            กรณีการว่าจ้างกำลังคนเพื่อทดแทนพนักงานลาออกหรือเกษียณอายุ หรือกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง บริษัทฯ จะมีการพิจารณาการว่าจ้างกำลังคนเพื่อทดแทนกำลังคนดังกล่าว รวมถึงจะจัดให้มีการวางแผนกำลังคนให้ครอบคลุมลักษณะหน้าที่ขององค์กรตามความเหมาะสม
  
ข้อ 4. การทำงาน การทำงานในวันหยุด การจ่ายค่าทำงานในวันหยุด การจ่ายค่าล่วงเวลา และการจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุด
          4.1 การจ่ายค่าล่วงเวลาให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          4.2 กรณีที่พนักงานใดมีวันหยุดสะสมอันเนื่องมาจากการทำงานล่วงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวันหยุดได้ครบตามที่กำหนดนับถึง 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ตกลงจ่ายเป็นเงินค่าล่วงเวลาตามระเบียบภายในเดือนมกราคม 2553
ข้อ 5. ค่ารักษาพยาบาล
            บริษัทฯ ตกลงแก้ไขเพิ่มค่าคุ้มครองการประกันสุขภาพหมู่ กรณีคนไข้ใน โดยแก้ไขตารางผลประโยชน์ดังนี้
            1. ค่าห้องและค่าอาหาร วันละ                2,500   บาท
            2. ค่าใช้จ่ายและค่าบริการทั่วไปของโรงพยาบาล  45,000  บาท
                 (สูงสุดต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)
            3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผ่าตัดรวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด        35,000 บาท
                 (ค่าห้องผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ วิสัญญีแพทย์/หรือวิสัญญีพยาบาล)
            4. ค่าธรรมเนียมแพทย์ดูแล วันละ         1,000  บาท
                  (สูงสุด 30 วันต่อเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)
       ส่วนผลประโยชน์ที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อตกลงเดิม
ข้อ 6. สหภาพแรงงานฯ
          บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือในการฝึกอบรมของสหภาพแรงงานปีละไม่เกิน 100,000 บาทโดยสหภาพแรงงานจะต้องทำหนังสือขอเบิกจ่ายพร้อมวัตถุประสงค์การฝึกอบรมและใบเสร็จเป็น คราว ๆ ไป
ข้อ 7. ข้อตกลงสภาพการจ้างอื่นที่มีผลใช้บังคับอยู่ ณ ปัจจุบัน ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปตามเดิม และให้ข้อตกลงฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
            ผู้แทนสหภาพแรงงานฯ พร้อมให้ความร่วมมืออย่างจริงจังและจริงใจกับฝ่ายบริหารในการพัฒนาบริษัทฯในทุก ๆ ด้าน เพื่อความเจริญมั่นคงของบริษัทฯและพนักงานสืบไป
            ผู้แทนทั้งสองฝ่ายตามลายมือชื่อท้ายข้อตกลงฉบับนี้ ได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 
 

 ภาพบรรยากาศ

การร่วมชุมนุมเพื่อให้กำลังใจของสมาชิกสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552

  

 

 

 

 

 
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เจรจาข้อเรียกร้องปี2564
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง2563
คาราวานเที่ยวไทย ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่3
Birla Union Group
การเจรจาข้อเรียกร้องปี2561
ประชุมใหญ่สหภาพปี2561
แรลลี่เบอร์ล่า 2018
จัดสัมมนาประกันสังคม
วันแรงงานปี 2560
ประชุมใหญ่สหภาพฯ
งานวันเด็กปี2552
สุพจน์ จารุวรรณบำรุง
สัมมนาประกันสังคม
ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน article
สัมมนาสมาชิกครั้งที่2/2558
รอบรู้คู่เกษียณ
ขอร่วมไว้อาลัย
ประชุมใหญ่
สรุปการระดมความคิดเห็นจากสมาชิก
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2551
สหภาพฯร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี2558
ภาพกิจกรรมวันสตรีสากล2558
ขอเชิญบริจาคโลหิต
วันสตรีสากลปี2558
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ข้อเรียกร้องประจำปี 2557
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วันเด็กแห่งชาติประจำปี2557
ผลการเจรจาและข้อเรียกร้องประจำปี 2556
ภาพกิจกรรมเสวนาของสหภาพฯและสหกรณ์
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556
กิจกรรมวันเด็กปี2556
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
การเจรจาข้อเรียกร้องสร.ไทยคาร์บอนแบล็ค
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 31/2555
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาสหภาพฯ ครั้งที่2/2555
วันแรงงานแห่งชาติปี 2555
วันสตรีสากล2555
ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์
งานเลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษาสหภาพฯ เกษียณอายุ
วันเด็กประจำปี 2555
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัย
ภาพการประชุมใหญ่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่และสมัครกรรมการ
วันแรงงานปี 2554
บอกเล่าเก้าสิบในรอบเดิอน
วันสตรีสากล 8 มีนาคม 54
งานเกษียณอายุพนักงานประจำปี 2553
สหภาพฯ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ ที่ทำการสหภาพฯ
สวัสดีปีใหม่ 2554 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ขอให้ทุกท่านมีความสุข
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2/2553
ภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 29/2553
ขอไว้อาลัย..
วันกรรมกรสากลประจำปี 2553
ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ
วันสตรีสากล
สหภาพแรงงานฯมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสหภาพแรงงานคืนแก่สมาชิกที่เกษียณอายุงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณอายุ
งานกิจกรรมวันเด็กปี2553
สวัสดีปีใหม่
บรรลุข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย/ข้อตกลง 1 ปี
สหภาพฯ ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสรฯชุดใหม่/ภาพการประชุมใหญ่
สหภาพฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2
บริจาคโลหิตประจำปี 2559
น้อมรำลึกครบรอบ 365 วัน
เลี้ยงส่งพนักงานเกษียณอายุCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org