ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


สหภาพฯ ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ

 

            วันที่ 9  พฤศจิกายน 2552  คณะกรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)  ด้วยอายุสัญญาข้อตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างสหภาพแรงงานฯ กับบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่

31 ธันวาคม 2552  รวมจำนวน 10 ข้อ ดังมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเรียกร้องประจำปี 2552
สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
ยื่นต่อ
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552
 
ข้อที่ 1. เงินโบนัส
            ขอให้บริษัท ฯ จ่ายเงินโบนัสพิเศษตามยอดการขายของบริษัทฯ ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทจ่ายเพิ่ม 10,000 บาทต่อคน และหากยอดการขายเพิ่มขึ้นทุก ๆ 1,000 ล้านบาทให้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาทต่อคน   และให้จ่ายในวันที่ 2 พฤษภาคมของทุกปี 
            โบนัสพื้นฐานตามข้อตกลงเดิมให้ใช้บังคับต่อไป
 
ข้อที่ 2. เงินค่าครองชีพ
             ขอให้บริษัทฯ นำเงินค่าครองชีพตามข้อตกลงเดิมรวมกับค่าจ้างของลูกจ้างทุกคน
 
ข้อที่ 3. เงินช่วยเหลือลูกจ้างกรณีบริษัท ฯ เลิกจ้าง
            ขอให้บริษัท ฯ จ่ายเงินช่วยเหลือกรณีที่บริษัท ฯ มีความประสงค์จะเลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ โดยไม่มอบหมายงานให้ทำ หรือมิให้เข้าบริษัทฯ เพิ่มจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 คนละ 1 เท่าของค่าจ้างตามอายุงานแต่ต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
 
ข้อที่ 4. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
            4.1 ขอให้บริษัท ฯ หักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงเดิมของลูกจ้างคนละ 2และบริษัทฯ สมทบเพิ่มขึ้นเท่ากัน
            4.2 ขอให้บริษัทฯ แก้ไขเอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุน โดยแก้ไขให้จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบของนายจ้างให้กับลูกจ้าง 100 ทุกกรณี
 
ข้อที่ 5. การจ้างงาน
            5.1 ขอให้บริษัทฯ จัดจ้างลูกจ้างทดแทน กรณีที่ลูกจ้างต้องพ้นจากการเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ทุกกรณีภายในเวลา 30 วันและกรณีที่ลูกจ้างเกษียณอายุ   ขอให้บริษัทฯ จัดจ้างทดแทนล่วงหน้า 1 ปีก่อนลูกจ้างเกษียณ
            5.2 ขอให้บริษัทฯ ยกเลิกการจ้างลูกจ้างแบบการจ้างเหมาค่าแรง เหมาช่วง และการจ้างเหมา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการผลิต และธุรกิจของ  
บริษัทฯ และให้บรรจุลูกจ้างเหมาค่าแรงทุกประเภทเป็นลูกจ้างประจำของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี
            5.3 ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าสิทธิการเกษียณอายุของลูกจ้างตามข้อ 5.2 เช่นเดียวกับลูกจ้างประจำของบริษัทฯ
 
  
ข้อที่ 6. การทำงาน การทำงานในวันหยุด  การจ่ายค่าทำงานในวันหยุด  การจ่ายค่าล่วงเวลา และการจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุด
            6.1 ขอให้บริษัทฯ จัดกำลังคนทำงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน 
            6.2 ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าทำงานในวันหยุด 2 เท่าของค่าจ้างที่ลูกจ้าง       ได้รับ
            6.3 ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ 3 เท่าของค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ
            6.4 ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุด 5 เท่าของค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ
 
ข้อที่ 7. ค่ารักษาพยาบาล
            7.1 ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลให้กับลูกจ้าง คู่สมรสและบุตรของลูกจ้างตามที่จ่ายจริงที่โรงพยาบาลเรียกเก็บในวงเงิน ไม่เกิน 200,000 บาทต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้งและขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างในกรณีที่ลูกจ้างป่วยตามใบรับรองแพทย์ตามที่ป่วยจริง
          7.2 ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบิดา - มารดา ของลูกจ้างตามที่จ่ายจริงปีละไม่เกิน 20,000 บาท
 
ข้อที่ 8. การปรับตำแหน่งหรือการปรับค่าจ้างพิเศษ
            ขอให้บริษัทฯ กำหนดการปรับตำแหน่งของลูกจ้างทุกคนไม่น้อยกว่า 20% ของแต่ละแผนกและ ปรับเงินขึ้นพิเศษกรณีไม่สามารถปรับตำแหน่งได้ และการปรับตำแหน่งแต่ละครั้งจะต้องได้รับเงินค่าตำแหน่งที่ปรับไม่น้อยกว่า 10% ของฐานค่าจ้างแต่ละคน
             การปรับตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทฯ ปรับในวันที่ 1 เมษายน
ของทุกปี
 
ข้อที่ 9. สหภาพแรงงาน
            9.1 ขอให้บริษัทฯ ต่อเติมห้องประชุมสหภาพแรงงานฯ ขนาด 4 x 8 เมตรจากห้องสหภาพแรงงานฯ เดิม
            9.2 ขอให้บริษัทฯ อนุญาตให้กรรมการ อนุกรรมการสหภาพแรงงานฯ ลาไปร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงงานฯ เพิ่มจากเดิม 60 วัน
            9.3 ขอให้บริษัทฯ อนุญาตให้กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ลาไปร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ปีละ 30 วัน
            9.4  ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินช่วยเหลือในการอบรมสัมมนาของสหภาพแรงงานฯ ปีละ 100,000 บาท
 
ข้อที่ 10. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมที่มิได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มีผลบังคับใช้ต่อไปตามเดิม และให้มีผลบังคับใช้กับลูกจ้างทุกคนของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ข้อตกลงฉบับนี้ใช้บังคับ 1 ปี
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เจรจาข้อเรียกร้องปี2564
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง2563
คาราวานเที่ยวไทย ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่3
Birla Union Group
การเจรจาข้อเรียกร้องปี2561
ประชุมใหญ่สหภาพปี2561
แรลลี่เบอร์ล่า 2018
จัดสัมมนาประกันสังคม
วันแรงงานปี 2560
ประชุมใหญ่สหภาพฯ
งานวันเด็กปี2552
สุพจน์ จารุวรรณบำรุง
สัมมนาประกันสังคม
ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน article
สัมมนาสมาชิกครั้งที่2/2558
รอบรู้คู่เกษียณ
ขอร่วมไว้อาลัย
ประชุมใหญ่
สรุปการระดมความคิดเห็นจากสมาชิก
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2551
สหภาพฯร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี2558
ภาพกิจกรรมวันสตรีสากล2558
ขอเชิญบริจาคโลหิต
วันสตรีสากลปี2558
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ข้อเรียกร้องประจำปี 2557
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วันเด็กแห่งชาติประจำปี2557
ผลการเจรจาและข้อเรียกร้องประจำปี 2556
ภาพกิจกรรมเสวนาของสหภาพฯและสหกรณ์
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556
กิจกรรมวันเด็กปี2556
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
การเจรจาข้อเรียกร้องสร.ไทยคาร์บอนแบล็ค
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 31/2555
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาสหภาพฯ ครั้งที่2/2555
วันแรงงานแห่งชาติปี 2555
วันสตรีสากล2555
ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์
งานเลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษาสหภาพฯ เกษียณอายุ
วันเด็กประจำปี 2555
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัย
ภาพการประชุมใหญ่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่และสมัครกรรมการ
วันแรงงานปี 2554
บอกเล่าเก้าสิบในรอบเดิอน
วันสตรีสากล 8 มีนาคม 54
งานเกษียณอายุพนักงานประจำปี 2553
สหภาพฯ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ ที่ทำการสหภาพฯ
สวัสดีปีใหม่ 2554 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ขอให้ทุกท่านมีความสุข
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2/2553
ภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 29/2553
ขอไว้อาลัย..
วันกรรมกรสากลประจำปี 2553
ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ
วันสตรีสากล
สหภาพแรงงานฯมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสหภาพแรงงานคืนแก่สมาชิกที่เกษียณอายุงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณอายุ
งานกิจกรรมวันเด็กปี2553
สวัสดีปีใหม่
บรรลุข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย/ข้อตกลง 1 ปี
บันทึกข้อตกลงฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสรฯชุดใหม่/ภาพการประชุมใหญ่
สหภาพฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2
บริจาคโลหิตประจำปี 2559
น้อมรำลึกครบรอบ 365 วัน
เลี้ยงส่งพนักงานเกษียณอายุCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org