ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสรฯชุดใหม่/ภาพการประชุมใหญ่

 

ประกาศ
สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน
ไทยคาร์บอนแบล็คและอนุกรรมการบริหาร
ประจำปี 2552 - 2554
 
 
          
      ตามที่สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 28/2552 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ได้ครบวาระลงเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552 ไปแล้วนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้ประชุมจัดสรรตำแหน่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คและอนุกรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังมีรายชื่อและตำแหน่งดังนี้
          
              1. นายสุภาพ     จงกล                ประธานสหภาพแรงงานฯ
              2. นายทยากร   เสือหัน               รองประธานสหภาพแรงงานฯ
              3. นายมงคล     อังกาบกิ่งแก้ว      เลขาธิการ
              4. นางสาวทิฆัมพร  ฟักทองพันธ์    เหรัญญิก          
              5. นายรังสรรค์       นิลฉ่ำ        รองเลขาธิการ/ฝ่ายทะเบียน
              6. นายเทวัญ      ตรีสุคนธ์        ฝ่ายอาชีวอนามัย
              7. นายสุจินต์      แก้ววิมล        ฝ่ายประชาสัมพันธ์/แรงงานสัมพันธ์
              8. นายประชา      สาลีผล        ฝ่ายการศึกษ
              9. นายสมศักดิ์     ทองงาม       ฝ่ายสวัสดิการและกิจกรรม
            10. นายไพบูลย์    โรจน์วิเชียร    อนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและกิจกรรม
            11. นายก้องเกียรติ  นาคประสาท   อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
            สหภาพแรงงานฯ จึงใคร่ขอแจ้งรายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ และอนุกรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คมายังท่านเพื่อทราบและการติดต่อประสานงานกันต่อไป
                       
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                               
ขอแสดงความนับถือ
 
(นายสุภาพ จงกล)
        ประธานสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
 
 
โครงสร้าง
คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
ปี 2552 - 2554
นายสุภาพ  จงกล 
ประธานสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
 
 
นายทยากร  เสือหัน
รองประธานสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
นายมงคล  อังกาบกิ่งแก้ว
เลขาธิการ
นางสาวทิฆัมพร  ฟักทองพันธ์
เหรัญญิก
 
 
นายรังสรรค์  นิลฉำ
รองเลขาธิการ/ฝ่ายทะเบียน
 
 
นายเทวัญ  ตรีสุคนธ์
                                                      ฝ่ายอาชีวอนามัย
 
                                            
   นายสุจินต์  แก้ววิมล
       ฝ่ายประชาสัมพันธ์/แรงงานสัมพันธ์
 
   
  นายประชา  สาลีผล
  ฝ่ายการศึกษา
 
 
นายสมศักดิ์  ทองงาม
ฝ่ายสวัสดิการและกิจกรรม
 
 
 
                       
                   นายไพบูลย์  โรจน์วิเชียร              นายก้องเกียรติ  นาคประสาท
       อนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและกิจกรรม            อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
 
 
 
 
บรรยากาศ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2552 
ณ  โรงจอดรถจักรยานยนต์ภายในบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)
 
                       
                     
            
            
            
            
                    
 
 
 

 
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เจรจาข้อเรียกร้องปี2564
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง2563
คาราวานเที่ยวไทย ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่3
Birla Union Group
การเจรจาข้อเรียกร้องปี2561
ประชุมใหญ่สหภาพปี2561
แรลลี่เบอร์ล่า 2018
จัดสัมมนาประกันสังคม
วันแรงงานปี 2560
ประชุมใหญ่สหภาพฯ
งานวันเด็กปี2552
สุพจน์ จารุวรรณบำรุง
สัมมนาประกันสังคม
ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน article
สัมมนาสมาชิกครั้งที่2/2558
รอบรู้คู่เกษียณ
ขอร่วมไว้อาลัย
ประชุมใหญ่
สรุปการระดมความคิดเห็นจากสมาชิก
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2551
สหภาพฯร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี2558
ภาพกิจกรรมวันสตรีสากล2558
ขอเชิญบริจาคโลหิต
วันสตรีสากลปี2558
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ข้อเรียกร้องประจำปี 2557
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วันเด็กแห่งชาติประจำปี2557
ผลการเจรจาและข้อเรียกร้องประจำปี 2556
ภาพกิจกรรมเสวนาของสหภาพฯและสหกรณ์
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556
กิจกรรมวันเด็กปี2556
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
การเจรจาข้อเรียกร้องสร.ไทยคาร์บอนแบล็ค
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 31/2555
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาสหภาพฯ ครั้งที่2/2555
วันแรงงานแห่งชาติปี 2555
วันสตรีสากล2555
ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์
งานเลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษาสหภาพฯ เกษียณอายุ
วันเด็กประจำปี 2555
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัย
ภาพการประชุมใหญ่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่และสมัครกรรมการ
วันแรงงานปี 2554
บอกเล่าเก้าสิบในรอบเดิอน
วันสตรีสากล 8 มีนาคม 54
งานเกษียณอายุพนักงานประจำปี 2553
สหภาพฯ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ ที่ทำการสหภาพฯ
สวัสดีปีใหม่ 2554 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ขอให้ทุกท่านมีความสุข
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2/2553
ภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 29/2553
ขอไว้อาลัย..
วันกรรมกรสากลประจำปี 2553
ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ
วันสตรีสากล
สหภาพแรงงานฯมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสหภาพแรงงานคืนแก่สมาชิกที่เกษียณอายุงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณอายุ
งานกิจกรรมวันเด็กปี2553
สวัสดีปีใหม่
บรรลุข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย/ข้อตกลง 1 ปี
บันทึกข้อตกลงฯ
สหภาพฯ ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ
สหภาพฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2
บริจาคโลหิตประจำปี 2559
น้อมรำลึกครบรอบ 365 วัน
เลี้ยงส่งพนักงานเกษียณอายุCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org