ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


สวัสดิการสมาชิก

              สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณวิภาพร  เสมาชัย สมาชิกแผนก

ประกันคุณภาพ เนื่องจากมารดาเสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

    สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณสว่าง สนองเดช สมาชิกแผนกคลังสินค้า

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2564

        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณสันติ สีนุต

สมาชิกแผนกผลิต เนื่องจากมารดาเสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณอนงค์  ตรีตุนา                                 และคุณพิชญ์นิภา  แพทย์รักษ์ สมาชิกแผนกประกันคุณภาพ 

         วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการ

เยี่ยมไข้แก่คุณสายใจ  เมฆสวรรค์ สมาชิกแผนกสาธารณูปการ

        วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณพีระพงษ์  อุ่นใจ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

           วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สหภาพฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณพิเชษฐ์ ทุมขันธ์

สมาชิกแผนกคลังสินค้า

       วันที่ 20  ตุลาคม  2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณสุพิศ  บัวใหญ่ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

           วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณจิรวัฒน์ สกุลทองมา สมาชิกแผนกเครื่องมือวัด

             วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณการันต์  ทองโอภาส สมาชิกแผนกผลิต

              วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณพรพิชัย  ประมล สมาชิกแผนกโยธา

                    วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณวิชาญ  ปิ่นทอง สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

            วันที่  13 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณณัฐิชา  วันแต่ง สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

                วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณนาที  ภานุมาศ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

          วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณอดิศักดิ์  ยางก้อน สมาชิกแผนกเครื่องมือวัด

              วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณพัชรินทร์  สังข์ทอง สมาชิกแผนกเครื่องมือวัด

            วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณอนุชา  ธรรมกุล สมาชิกแผนกไฟฟ้า

           วันที่  12 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณบุญชม  ด่านแก้ว สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

           วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณสมบัติ  จันทะนา สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

         วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณกิจจา  ตั้งแต่ง สมาชิกแผนกเครื่องมือวัด

         วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณยุทธพล  มหาพล สมาชิกแผนกคลังสินค้า

         วันที่ 21 กันยายน 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ           

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณศักรินทร์  กลิ่นแค สมาชิกแผนกสาธารณูปการ

       วันที่ 4 กันยายน  2564  คุณประชา สาลีผล รองประธานสหภาพฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่ภรรยาคุณประวิทย์  สุขพิทักษ์ สมาชิกแผนกผลิต ซึ่งเสียชีวิตจำนวน 20,000 บาท ณ เมรุวัดแสนสุข ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

 

     วันที่ 2 กันยายน  2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณทิฆัมพร    ฟักทองพันธ์ุ สมาชิกแผนกคลังพัสดุ เนื่องจากมารดาเสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท และค่าพวงหรีด 500 บาท เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 500 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท

        วันที่ 1 กันยายน 2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณโสภณ  บุญเชิด สมาชิกแผนกประกันคุณภาพ

       วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณสุภกิต  อิ่มทรัพย์ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

           วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการงานศพแก่

คุณเริงชัย จิตต์ไทย สมาชิกแผนกผลิต เนื่องจากบิดาเสียชีวิต จำนวน

20,000 บาท

      วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณประวิทย์  สุขพิทักษ์ สมาชิกแผนกผลิต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณพิเชษฐ์ ปานวิเชียร สมาชิกแผนกสาธารณูปการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15.40 น. สหภาพแรงงานฯร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณศรีวิกา พินิจสมาชิกแผนกผลิต จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากบิดาเสียชีวิตณ เมรุวัดหลวงสุนทราราม ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

              วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณวิโรจน์  แจ่มแจ้ง สมาชิกแผนกผลิต จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากมารดาเสียชีวิต ณ เมรุวัดลาดเป็ด ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

      วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณสุนันท์ สมสมัย สมาชิกแผนกบัญชี จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากบิดาเสียชีวิต ณ วัดซับยาง ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สหภาพแรงงานฯโดยคุณสุภาพ จงกล ประธานสหภาพฯร่วมงานพระราชทานเพลิงศพและมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณเทวัญ ตรีสุคนธ์ สมาชิกแผนกเครื่องมือวัดจำนวน 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากมารดาเสียชีวิต ณ เมรุวัดเจ้าบุญเกิด ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง

           วันที่ 24 เมษายน 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณวัลวิสา กรึงไกร สมาชิกแผนกบัญชี

  วันที่ 8 เมษายน 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณกฤษดา  ประเสริฐสม สมาชิกแผนกผลิต

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณนันทนา  มาลัย

รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด

         วันที่ 9 มีนาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณอนงค์  ตรีตุนา สมาชิกแผนกควบคุมคุณภาพ

           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณวีรพงษ์ กาแก้วสมาชิกแผนกไฟฟ้า

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สหภาพฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณสมหญิง เรืองอำนวย สมาชิกสหภาพฯแผนกประกันคุณภาพ จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากบิดาเสียชีวิต ณ บ้านเลขที่ 433 หมู่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

         วันที่ 29 มกราคม 2564 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณไพบูลย์ โรจน์วิเชียร สมาชิกแผนกคลังสินค้า

สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณอารีย์  ลิ้มประยูรวงศ์ สมาชิกแผนกคลังพัสดุ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้

คุณวิมล  บุญวาสนา สมาชิกแผนกผลิต เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

      สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณกวิน แย้มฤดีและคุณพยุง

  พลนิกร สมาชิกแผนกสาธารณูปการ เมื่อวันที่ 22  ธันวาคม  2563

สหภาพแรงงานฯร่วมงานพระราชทานเพลิงศพและมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณชุติมา รุกขชาติ สมาชิกแผนกผลิต เนื่องด้วยมารดาเสียชีวิต ณ เมรุวัดท่า ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สหภาพแรงงานฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณจรี รอตพิพัฒน์สมาชิกแผนกคลังพัสดุเนื่องจากมารดาเสียชีวิต ณ เมรุวัดแสนสุข ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)

สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณมยุรี เถื่อนขวัญสมาชิกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

    วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณพรพิชัย  ประมล สมาชิกแผนกโยธา

   วันที่ 30 กันยายน 2563 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณธงชัย  รัตนวิชัย สมาชิกแผนกผลิต

      วันที่ 30 กันยายน 2563 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณอนงค์ ตรีตุนา สมาชิกแผนกประกันคุณภาพ

  สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณประสิทธิ์ จันทะนา สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

          สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณเรืองฤทธิ์  โกษา สมาชิกแผนกผลิต เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

      สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณวิมล บุญวาสนา สมาชิกแผนกผลิต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

      สหภาพแรงงานและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณอภิสิทธิ์  ปลื้มจิตร สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563

              สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้

แก่คุณโกวิทย์  ดนตรี สมาชิกแผนกผลิต เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563

สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณบังอร สำเภาพันธ์ สมาชิกแผนกประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

สหภาพแรงงานฯ จัดสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณนันท์นภัส  แสงสว่าง

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ฝ่ายการเงิน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

วันทึ่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.25 น.สหภาพแรงงานฯมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณศุภกัญญา อรรถธรรมสุนทร สมาชิกแผนกประกันคุณภาพเนื่องจากบิดาเสียชีวิต จำนวน 20,000.00 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) ณ เมรุวัดชลประทาน ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบโดยตัวแทนครอบครัวทิอ่อน

สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้

แก่คุณผดุงศักดิ์  คันทรง สมาชิกแผนกผลิต และคุณสุขุมาภรณ์  เพ็ญเขตกรณ์

สมาชิกฝ่ายการตลาด เมื่่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณศุภฤกษ์  สร้อยทอง

สมาชิกแผนกผลิต เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563

   สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณชัยยุทธ สำเภาพันธุ์ สมาชิกแผนกเครื่องมือวัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

สหภาพแรงงานฯร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดศพพระอภิธรรมศพคุณพ่อสนอง แซ่ยี่ บิดาคุณจรัญ สมสมัย สมาชิกแผนกผลิต และได้มอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพจำนวน 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) แก่คุณจรัล สมสมัย ณ วัดหนองนกยูง ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.25 น.สหภาพแรงงานฯมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณชัยวิทย์ อารยะรังสฤษฏ์ สมาชิกแผนกผลิตเนื่องจากบิดาเสียชีวิต จำนวน 20,000.00บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) ณ เมรุวัดโล่ห์สุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มอบโดยคุณดุสิต เครือวรรณ เหรัญญิกสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

 

สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณอรอุมา  เพิ่มพานิช

สมาชิกสหภาพแรงงานแผนกชุมชนสัมพันธ์เนื่องจากบิดาเสียชีวิต จำนวนเงิน

20,000 บาท ณ เมรุวัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด

อ่างทอง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563

     

  สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณสันติ  สีนุต สมาชิกแผนกผลิต เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณภาคภูมิ อรรถสุนทร สมาชิกแผนกสาธารณูปการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณสุรนัฐ มีคุณ สมาชิกแผนกผลิต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

         สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณประวิทย์  สุขพิทักษ์ สมาชิกแผนกผลิต เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 

สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณชัยยุทธ สำเภาพันธ์ุ

เนื่องจากมารดาเสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท ณ ศาลาวัดแสนสุข ต.บางปลากด

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยคุณปฏิเวธ  เมืองเจริญ เลขาธิการสหภาพแรงงานไทย

คาร์บอนแบล็ค เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563

สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมไข้

แก่คุณสุภกิจ  อิ่มทรัพย์ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

      สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมไข้แก่คุณไพโรจน์  ช้างขำ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมไข้แก่

คุณประวิทย์  สุขพิทักษ์ สมาชิกแผนกผลิต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมไข้

แก่คุณศุภชัย  เถาสมบูรณ์ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

    สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพแก่คุณชนัญชิดา  โภคพูล สมาชิกแผนกประกันคุณภาพ จำนวน 20,000 บาทเนื่องจากบิดาเสียชีวิต  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2563

สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมไข้แก่คุณสุริยันต์ กุณโฮง สมาชิกแผนกคลังสินค้า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563เวลา15.30น.สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คโดยคุณสุภาพ จงกล ประธานสหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพแก่คุณวันชาติ อ่อนดี สมาชิกแผนกคลังสินค้าจำนวน 20,000 บาทเนื่องจากมารดาเสียชีวิต ณ เมรุวัดเซิงหวาย ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมไข้แก่คุณกิตติพงศ์ สังข์ทอง สมาชิกแผนกคลังพัสดุ

 

 

                

 

        วันที่ 23 มกราคม 2563 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณนพดล แสงเมือง สมาชิกแผนกสาธารณูปการ

 

 

  สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมไข้แก่

คุณประสิทธิ์  จันทนา สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

 
กิจกรรม

ผลงานกรรมการ
ผลงานกรรมการปีที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ผ่านมา article
วันสตรีสากลปี2551 article
งานเลี้ยงเกษียณอายุประจำปี 2550 article
รางวัลพนักงานทำงานครบ 25 ปี
ทำไม...สหภาพต้องมีเว็บไซต์
ร่วมต้อนรับครอบครัว Birla article
สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนคืนแก่สมาชิกที่เกษียณ article
ผลงานกรรมการในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
วีดีโองาน25ปี
วันแรงงานเข้มแข็งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org