ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletวันแรงงานแห่งชาติปี2565
bulletสัมมนาตัวแทนแผนก ครั้งที่1.2565
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


ผลงานกรรมการ
    วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. สหพันธ์แรงงานฯ จัดประชุมประจำเดือน
คณะกรรมการบริหารประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ร้านอาหารปราสาททอง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
 
 
สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสหภาพแรงงาน
อุตสาหกรรมเบอร์ล่าครั้งที่ 8/2565 ณ สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65
 
 
         วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. สหพันธ์แรงงานฯ จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหาร
ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ร้านอาหารปราสาททอง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 สหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมเสวนาเพื่อเปิดตัวคู่มือ "การรวมตัว
 
จัดตั้งและสร้างอำนาจต่อรองให้กับคนทำงาน" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ดินแดง กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์
 
แรงงานไทย ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
 
      สหภาพฯ นำสิ่งของและรวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานและสมาชิกซื้อของใช้จำเป็นนำไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื่องในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565 และเดินทางไปสัมมนาเรื่อง "คุณภาพชีวิตแรงงานท่ามกลางความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ" โดยคุณสุพจน์ จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษามาบรรยายพิเศษ โดยมีสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมก๊าซและเคมีภัณฑ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี
          วันที่ 24 เม.ย.65 ​ สหภาพแรงงานฯเข้าร่วมสัมมนาวิชาการการรณรงค์และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
“การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม กรณีปัญหาอุปสรรค การเข้าถึงสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน”
เพื่อเสริมสร้าง​ความเข้มแข็ง​และยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุนเงินทดแทน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และจัดทำ
เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจัดโดย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
และพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ (ครพส.)สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย(สพท.) และเครือข่าย
ประกันสังคมคนทำงาน (คปค.)สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ณ​ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร​ และช่องทางออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 24 เม.ย.65 สหภาพแรงงานฯมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จำนวน 12,000 บาท
 
                วันที่ 1 เมษายน 2565 สหภาพแรงงานฯเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การแก้ไขปัญหาค่าจ้างแรงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน"ครั้งที่ 1 เวทีเสวนา : แนวทางการยกระดับอัตราค่าจ้างเพื่อสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตแรงงานที่มีคุณค่า จัดโดย คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทน ราษฏร ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จัดโครงการสัมมนาตัวแทนแผนก เรื่อง “สวัสดิการที่ดีตามวิถีผู้ใช้แรงงาน”
ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเอ-วัน พัทยา จ.ชลบุรี 
 
 
 
 
          วันที่ 21/3/65 คณะกรรมการและที่ปรึกษาสหภาพแรงงานเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกคลังน้ำมันศรีราชา (ปัจจุบันมีสมาชิก 3 ท่าน) หลังจากนั้นไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหภาพแรงงานเอสโซ่แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ณ สวนอาหารไพเราะ อ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
         
 
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม  ในการประชุมได้มีการรายงานแผน/ผลการปฎิบัติงานและการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety ThIland) ปี งปม. 2564 -2565 แจ้งกฎหมายความปลอดภัยฯ ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2564 รวมถึงพิจารณามาตรการป้องกันและแก้ไขความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานในระบบและนอกระบบของจังหวัดอ่างทอง

          วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.สหพันธ์แรงงานฯจัดประชุมประจำเดือนกรรมการสหพันธ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมร้านอาหารปราสาท อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  วันอาทิตย์ที่ 22  พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.สหพันธ์แรงงานฯจัดประชุมประจำเดือนกรรมการสหพันธ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมร้านอาหารปราสาท อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

           คณะกรรมการบริหารกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าร่วมจัดทำนโยบายและแผนงานของกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าประจำปี 2565 พร้อมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์จรูญรัตน์ อ.เมือง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 15 ก.พ.65

      วันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพบูลย์  โรจน์วิเชียร ประธานสหภาพฯ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ของจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 2 คน ตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนสถานประกอบกิจการในจังหวัดอ่างทองที่เข้าร่วมเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. สหภาพแรงงานฯคืนเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค คืนแก่สมาชิกที่เกษียณอายุประจำปี 2564 จำนวน 6 ท่านและขอเกษียณอายุก่อนกำหนด 1 ท่าน รวมเป็นเงิน 2,428,146 บาท และสมาชิกที่เกษียณได้บริจาคเงินให้แก่สหภาพเป็นเงิน 12,000 บาท ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง เศรษฐกิจไทยหลังยุคโควิด-19 กับการพัฒนาคุณภาพแรงงานไทยและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธนาคารแรงงาน,โรงพยาบาลประกันสังคม จัดโดยสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 29/2564 ของสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมร้านอาหารครัวบุญเลิศ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

       วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2565 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จัดโครงการสัมมนาและวางแผนเรื่อง “ยุทธศาสตร์และแผนงานการบริหารสหภาพแรงงาน” แก่คณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารสหภาพฯ   โดยท่านที่ปรึกษาคุณสุพจน์         จารุวรรณบำรุง เป็นวิทยากร ณ เสน่ห์ทะเลจันท์ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

          วันที่ 28 ม.ค.65 เวลา 13.00 น. สหภาพแรงงานฯ ร่วม งานเลี้ยงส่งพนักงานเกษียณอายุ และขอเกษียณอายุก่อนกำหนด ณ โรงอาหารบริษัทฯ โดยมอบของที่ระลึกแก่สมาชิกที่เกษียณมูลค่า 1,000 บาท โดยมีสมาชิกที่เกษียณอายุ , ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดและเสียชีวิต รวม 11 ท่าน

 
กิจกรรม

สวัสดิการสมาชิก article
ผลงานกรรมการปีที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ผ่านมา article
วันสตรีสากลปี2551 article
งานเลี้ยงเกษียณอายุประจำปี 2550 article
รางวัลพนักงานทำงานครบ 25 ปี
ทำไม...สหภาพต้องมีเว็บไซต์
ร่วมต้อนรับครอบครัว Birla article
สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนคืนแก่สมาชิกที่เกษียณ article
ผลงานกรรมการในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
วีดีโองาน25ปี
วันแรงงานเข้มแข็งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org