ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletบรรยากาศเบอร์ล่าแรลลี่ 2009
bulletบรรยากาศแรลลี่เบอร์ล่าสัมพันธ์ 2008
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


ผลงานกรรมการ

 

    วันที่ 15 มีนาคม 2561 คณะกรรมการและตัวแทนสมาชิกสหภาพแรงงาน

ถลุงแร่ดีบุกแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต เข้าดูงานกิจการสหภาพแรงงาน       

ไทยคาร์บอนแบล็ค ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ร่วมต้อนรับ

คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 2

มาศึกษาดูงานที่ศาลแรงานภาค 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

จัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากรในศาลแรงงานภาค 2

วันที่ 11 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพแรงงาน เข้าร่วมประชุม

ประจำเดือนคณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์

แห่งประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน กรุงเทพฯ

สหภาพแรงงานฯ ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล โดยเดินขบวนจากอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 8

มีนาคม 2561

 

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการและที่ปรึกษาเดินทางไปพบอาจารย์

ศิริพงษ์ ศรีชัยรมรัตน์ ที่บ้านพักในตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อเยี่ยมเยียนและนำเงินทอดผ้าป่าสามัคคีจากสมาชิกและพนักงานที่ร่วมกันเป็น

เจ้าภาพก่อสร้างพญานาคหน้าพระอุโบสถวัดป่าอภัยวัน จังหวัดขอนแก่นไปมอบ

ให้อาจารย์จำนวน 28,700 บาท และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สหภาพฯ จัด

โครงการประชุมสัมมนาและวางแผนเรื่อง "บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสหภาพ

แรงงานและประชุมวางแผนงานประจำปี 2561" ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ เขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์

สหภาพแรงงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ

คุณพีรศักดิ์  สกุลเขียว อดีตเลขาธิการสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมี

ภัณฑ์แห่งประเทศไทย ณ วัดราษฏร์โพธิ์ทอง ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

           คณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่ง

ประเทศไทย จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหาร ณ สหภาพแรงงาน

ไทยคาร์บอนแบล็ค เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

        สหภาพแรงงานฯ คืนเงินต้นกองทุนเพื่อการพัฒนาสหภาพแรงงาน

ไทยคาร์บอนแบล็คแก่สมาชิกที่เกษียณอายุในเดือนมกราคม 2561 จำนวน

10 ท่าน เป็นเงิน 2,351,881 บาท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

      วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า

จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศลเพื่อบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

บ้านบุ่งฝาง จังหวัดอุทัยธานี มีจำนวนรถยนต์เข้าร่วมกว่า 20 คัน เส้นทาง

อ่างทอง - สุพรรณบุรี - อำเภอลานสัก - อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โดยได้เดินทางไปยังเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพื่อเยี่ยมชมและ

ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในผืนป่ามรดกโลก

วันที่ 31 มกราคม 2561 สหภาพแรงงานฯ มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส

เกษียณอายุงานให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุประจำปี ในปีนี้มีสมาชิกเกษียณ

อายุจำนวน 11 ท่าน

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์

แห่งประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์แรงงงานไทย มักกะสัน กรุงเทพฯ และร่วม

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ท่านที่ปรึกษาสหพันธ์แรงงานฯ

            สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก

ที่จะเกษียณอายุงานในเดือนมกราคม 2561 ในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุเช่น สิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ ,ประกันสังคม,

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯและสหภาพแรงงานฯ ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงาน          

ไทยคาร์บอนแบล็ค เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

 
กิจกรรม

สวัสดิการสมาชิก
ผลงานกรรมการปีที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ผ่านมา article
วันสตรีสากลปี2551 article
งานเลี้ยงเกษียณอายุประจำปี 2550 article
รางวัลพนักงานทำงานครบ 25 ปี
ทำไม...สหภาพต้องมีเว็บไซต์
ร่วมต้อนรับครอบครัว Birla article
สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนคืนแก่สมาชิกที่เกษียณ article
ผลงานกรรมการในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
วีดีโองาน25ปี
วันแรงงานเข้มแข็งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org