ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletบรรยากาศเบอร์ล่าแรลลี่ 2009
bulletบรรยากาศแรลลี่เบอร์ล่าสัมพันธ์ 2008
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


ผลงานกรรมการ

 

         สหภาพแรงงานฯเข้าร่วมโครงการอบรมและประชุมโครงการการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งที่เนื่องจากการทำงานและไม่เนื่องจากการทำงานเพื่อกำหนดแผนให้เกิดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสถานประกอบการต้นแบบ ในวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

           วันที่ 3 กรกฏาคม  2562 คุณสุภาพ จงกล ประธานสหภาพแรงงานฯ ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่มีวันเกิดในเดือนกรกฏาคม 2562 และได้มอบดอกไม้แก่คุณซันจีฟ สูท ประธานบริษัทฯ ในโอกาสมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฏาคมนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ

       วันที่ 26 มิถุนายน  2562 เวลา 17.30-20.00 น. สหภาพแรงงานฯประชุมตัวแทนแผนกหารือความเคลื่อนไหวภายในโรงงาน ,รับฟังข้อเสนอแนะของตัวแทนแผนกและสรุปประเด็นปัญหาเพื่อนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการลูกจ้างและสวัสดิการต่อไป ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 คุณสุภาพ จงกล ประธานสหพันธ์แรงงาน

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีปีที่ 19/2562 สหภาพแรงงานผู้ผลิตยาง

รถจักรยานยนต์ไอ.อาร์.ซี ณ  สโมสร บริษัท อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย)

จำกัด(มหาชน) สาขารังสิต

 

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย จัดประชุม

ประจำเดือนคณะกรรมการบริหารประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ สหภาพ

แรงงานไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2562

   

      สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง"เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน" ประชากรกลุ่มเฉพาะ "Voice of the voiceless: the vulnerable population" เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้ผู้นำแรงงานได้มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อได้ ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่

สามัญประจำปี ครั้งที่ 21/2561ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

และร่วมงานมุทิตาจิตอาจารย์ปรุง ดีสี ณ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อคน

ทำงาน(TEAM) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย จัดประชุม

ประจำเดือนคณะกรรมการบริหาร  ณ สหภาพแรงงานผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์

ไอ.อาร์.ซี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค นำสมาชิกร่วม กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 ณ อาคารสนามกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)  โดยมีพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นเดินทางไปพัทยา และวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ เลเจนด์ สยาม พัทยา และเดินทางกลับ

คุณสุภาพ  จงกล ประธานสหภาพแรงงานฯ และคุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง 

ที่ปรึกษาสหภาพฯ ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติสหภาพแรงงานพนักงาน

ปูนซีเมนต์เอเซีย เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2562 ณ โรงงานปูนซีเมนต์เอเซีย 

จังหวัดสระบุรี

วันที่ 26 เมษายน 2562  สหภาพแรงงานฯ ร่วมงาน"สานสัมพันธ์แรงงานอ่างทอง

ร่วมต้านยาเสพติด" เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีรองผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 

 

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย จัดประชุม

ประจำเดือนคณะกรรมการบริหารประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562

 

         วันที่ 6-7 เมษายน 2562 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างสถาบันแรงงานกลาง"เพื่อพัฒนาฟื้นฟูบทบาทของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในด้านการเป็นสถาบันกลางของแรงงานสำหรับการค้นคว้าวิจัยและการฝึกอบรม อันเป็นเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเมื่อปี 2536  ณ บ้านกล้วยกล้วย รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีคณะกรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค โดยคุณสุภาพ  จงกล  ประธานสหภาพ       แรงงานฯและคุณปฏิเวธ  เมืองเจริญ ฝ่ายการศึกษาเข้าร่วมประชุม และสหภาพ    แรงงานฯ ได้มอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จำนวน 10,000 บาท โดยคุณวิชัย  นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเป็นผู้รับมอบ

 

         สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย จัดกีฬาเชื่อม

ความสัมพันธ์สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย เพื่อ

เชื่อมความสัมพันธ์มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเปตอง ณ สนามกีฬา

อบต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562

 

          สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คร่วมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเพื่อผลักดันค่าจ้างเท่ากันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

      วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. คุณสุภาพ จงกล ประธานสหพันธ์แรงงานฯ กรรมการและที่ปรึกษา ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการกลุ่มภาคตะวันออกพื้นที่อมตะนคร(หมู่บ้านอิสเทริ์นแลนด์) ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

           วันที่ 8 มีนาคม 2562 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ร่วมกิจกรรม

วันสตรีสากล ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อ

รัฐบาลจำนวน 11 ข้อ

            วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. คุณสุภาพ จงกล ประธานสหภาพแรงงานฯและคุณสุพจน์ จารุวรรณบำรุงที่ปรึกษาสหภาพฯ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 18 ของสหภาพแรงงานพนักงานปูนซีเมนต์เอเซีย ณ อาคาร CCB ชั้น 3 โรงงานปูนซีเมนต์เอเซีย จังหวัดสระบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมเตรียมการจัดงาน"แรงงานอ่างทองห่างไกลยาเสพติด"

เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ โดยมีสถาน

ประกอบกิจการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมหารือ จำนวน 16 แห่ง

 

      สหภาพแรงงานกระเบื้องตราเพชรเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหภาพแรงงาน

ไทยคาร์บอนแบล็คและสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด

ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ

เข้าร่วมจัดประชุมและวางแผนงานเรื่อง"การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์"

ณ เรือนไม้หอม ริเวอร์ไซด์ คอทเทจ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น.คุณสุภาพ จงกลประธานสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสหภาพแรงงานฯคืนแก่สมาชิกที่เกษียณอายุในเดือนมกราคม 2562 จำนวน 6 ท่านเป็นเงิน 1,452,122 บาท โดยสมาชิกได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานฯ ด้วย ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2562 คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ร่วมประชุม

ประจำเดือนคณะกรรมการสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่ง

ประเทศไทย ณ ห้องประชุมศรีมาลา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด

(มหาชน) จังหวัดสระบุรี

กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดกิจกรรม "คาราวานเที่ยวไทย

ปันน้ำใจสู่น้อง" โดยนำสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษามอบให้แก่

นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

 

       สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ร่วมงานเลี้ยงส่งพนักงานที่เกษียณอายุ

ในปีนี้มีพนักงานเกษียณ 8 ท่าน จัดงาน ณ บริเวณสนามหญ้าภายในบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562

      คุณวิโรจน์  แจ่มแจ้ง รองประธานสหภาพฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเรยอน ณ สโมสรพนักงานบริษัท

ไทยเรยอน จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 

สหภาพแรงงานพนักงานปูนซีเมนต์เอเซีย เข้าศึกษาดูงาน

สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค และมอบกระเช้าแด่คุณสุพจน์ 

จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษา ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สหภาพแรงงาน

ไทยคาร์บอนแบล็ค เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาพนักงานกู๊ดเยียร์ประเทศไทย เข้าศึกษา

ดูงานสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค และมอบกระเช้าแด่คุณสุพจน์ 

จารุวรรณบำรุง ท่านที่ปรึกษาฯ ในโอกาสปีใหม่ ณ สหภาพแรงงาน

ไทยคาร์บอนแบล็ค เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562

 

คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ เลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

และให้กับท่านอาจารย์ศิริพงษ์ ศรีชัยรมรัตน์ และคุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง

ณ ร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำ พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

           คุณสุภาพ จงกล ประธานสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนพนักงานกล่าว

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ซึ่งบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน)

ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 บริเวณสนามหญ้าภายในโรงงาน

 

คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพฯและคณะกรรมการสหภาพฯ

เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อสวัสดีปีใหม่และแลกเปลี่ยนประเด็น

ปัญหาแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

 

        คุณสุภาพ จงกล ประธานสหภาพแรงงานฯ ให้ความรู้แก่สมาชิก

ที่จะเกษียณอายุในเดือนมกราคม 2562 ในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

หลังเกษียณอายุเกี่ยวกับประกันสังคม ,บริษัทฯ ,สหภาพ,และสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่

2 มกราคม 2562 เวลา 15.30-17.00 น. ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

 
กิจกรรม

สวัสดิการสมาชิก
ผลงานกรรมการปีที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ผ่านมา article
วันสตรีสากลปี2551 article
งานเลี้ยงเกษียณอายุประจำปี 2550 article
รางวัลพนักงานทำงานครบ 25 ปี
ทำไม...สหภาพต้องมีเว็บไซต์
ร่วมต้อนรับครอบครัว Birla article
สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนคืนแก่สมาชิกที่เกษียณ article
ผลงานกรรมการในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
วีดีโองาน25ปี
วันแรงงานเข้มแข็งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org