ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletวันแรงงานแห่งชาติปี2565
bulletสัมมนาตัวแทนแผนก ครั้งที่1.2565
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


สวัสดิการสหกรณ์ฯ

สวัสดิการสำหรับสมาชิก 

 

สวัสดิการสำหรับสมาชิกเจ็บป่วย

 

        สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่านที่เจ็บป่วยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป  ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดสวัสดิการเยี่ยม(กระเช้าของเยี่ยม) 

 

สวัสดิการสำหรับสมาชิกแต่งงาน

 

         สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  มอบของขวัญสำหรับสมาชิกแต่งงานมูลค่า  2,000  บาท(จะเป็นของขวัญหรือเงินสดก็ได้แล้วแต่กรณี)

 

 

สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เป็นโสด

         สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  มอบเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด  เป็นจำนวนเงิน  2,000  บาท  โดยสหกรณ์ฯ  จะมอบให้เมื่อสมาชิกเกษียณอายุงานจากบริษัทฯ 

 

สวัสดิการสำหรับสมาชิกเกษียณอายุ (ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  5  ปี)

 

         สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  มอบของที่ระลึกสำหรับสมาชิกเกษียณอายุที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่  5  ปีขึ้นไป  สหกรณ์ฯ มอบจี้ทองคำตราสหกรณ์ฯ หนัก 1 สลึง

 

สวัสดิการสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

            สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  มีทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกปี  การจ่ายทุนฯ และจำนวนทุนฯ ที่จ่ายเป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการ

           (โดยทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม  2548)

 

กรณีเสียชีวิต

 

        *  บิดา มารดา,สามี,ภรรยาและบุตรของสมาชิกเสียชีวิต  สหกรณ์ซื้อพวงหรีดเคารพศพ 1  พวง  เป็นเจ้าภาพ สวดศพ  1  วัน(จำนวนเงิน  500  บาท)

มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีครอบครัวเสียชีวิต ได้แก่  บิดา มารดา  คู่สมรสถูกต้องตามกฎหมาย และบุตรสมาชิก อายุไม่เกิน 25  ปี  แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม  ดังมีรายละเอียดดังนี้

            -    อายุสมาชิกแรกเข้าถึง จนครบ  5  ปี

                     สหกรณ์จ่าย  5,000.00  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

           -     อายุสมาชิก  6  ปี

                    สหกรณ์จ่าย  5,500.00  บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

            -    อายุสมาชิก  7  ปี

                    สหกรณ์จ่าย  6,000.00  บาท (หกพันบาทถ้วน)

            -    อายุสมาชิก  8  ปี

                           สหกรณ์จ่าย  6,500.00  บาท  (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

             -   อายุสมาชิก  9  ปี

                    สหกรณ์จ่าย  7,000.00  บาท   (เจ็ดพันบาทถ้วน)

            -    อายุสมาชิก  10  ปี

                    สหกรณ์จ่าย  7,500.00  บาท  (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

            -    อายุสมาชิก  11  ปี

                    สหกรณ์จ่าย  8,000.00  บาท  (แปดพันบาทถ้วน)

             -    อายุสมาชิก  12  ปี

                   สหกรณ์จ่าย 8,500.00  บาท  (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

             -    อายุสมาชิก  13  ปี

                   สหกรณ์จ่าย  9,000.00  บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

             -    อายุสมาชิก  14  ปี

                   สหกรณ์จ่าย  9,500.00  บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

             -    อายุสมาชิก  15  ปี  ขึ้นไป

                   สหกรณ์จ่าย  10,000.00  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

                       อนึ่ง  ครอบครัวสมาชิกที่เกษียณอายุจากบริษัทฯแต่ยังคงค่าหุ้นไว้กับสหกรณ์ฯ ถ้าครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  10,000.00  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

        *  ตัวสมาชิกเสียชีวิต  สหกรณ์ฯ จัดซื้อพวงหรีดเคารพศพ  1  พวง และเป็นเจ้าภาพสวดศพให้  1  วัน(จำนวน เงิน  500  บาท)  และเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสำหรับสมาชิกเสียชีวิต ดังมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

 

อายุสมาชิกแรกเข้า จนครบ 15 ปี 

                      เสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

              อายุสมาชิก 15 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 16 ปี

                      เสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  60,000  บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน)

              อายุสมาชิก 16 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 17 ปี

                      เสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  70,000  บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

              อายุสมาชิก 17 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18 ปี

                      เสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  80,000  บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน)

               อายุสมาชิก 18 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 ปี

                      เสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  90,000  บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

              อายุสมาชิก 19 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี

                      เสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

              อายุสมาชิก 20 ปี ขึ้นไป

                      เสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  120,000  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

              อายุสมาชิก 25 ปี ขึ้นไป

         เสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  150,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยนับอายุสมาชิกจากผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสหกรณ์ฯ 

 

       อนึ่ง  สมาชิกที่เกษียณอายุจากบริษัทฯแต่ยังคงค่าหุ้นไว้กับสหกรณ์ฯถ้าเสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  75,000  บาท  (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

 หมายเหตุ  กรณีตัวสมาชิกเสียชีวิต  ญาติกรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วย

 

สวัสดิการสำหรับสมาชิกขึ้นบ้านใหม่

            สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  มอบของที่ระลึกสำหรับสมาชิกที่ปลูกบ้านใหม่ , ซื้อบ้านใหม่มูลค่า  2,000  บาท  โดยให้  1  ครั้งต่อคนเท่านั้น (สมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการนี้แจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วย)

 

 

 

 

 

                  
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คจำกัด

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31/2562
ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2561
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30/2561
ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561
เงินฝากเกษียณสุข
ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - เมษายน 2561
คู่มือสมาชิก การถือหุ้น การกู้เงิน และสวัสดิการ
ประกาศ เรื่อง ขยายวงเงินกู้สามัญและปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
ประกาศ เรื่อง เปิดบริการเงินกู้โครงการเงินกู้สามัญระยะสั้น
ประกาศ เรื่อง งดรับซื้อหุ้นพิเศษเพื่อการออมทรัพย์ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด เรื่อง เปิดรับสมาชิกสมทบ
ประกาศ เรื่อง การขยายงวดชำระหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก (เงินกู้สามัญ)
มอบเงินสวัสดิการช่วยสมาชิก กรณีครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 2558
ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด article
งานครบรอบ 25 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
รับปรึกษาปัญหาทางการเงิน
สหกรณ์เปิดให้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
เปิดให้บุคคลในครอบครัวสมาชิกมีสิทธิ์ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนดจัดโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อการซื้อรถยนต์ article
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โครงการสวัสดิการเพื่อการซื้อรถจักรยานยนต์
การคำนวนเงินปันผลและคำนวนดอกเบี้ยเงินกู้
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
โครงการเงินฝากเพื่อการเกษียณCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org